Главная| Карта| Контакты   Черкасская область Черкасский район, с. Свидивок, ул.Ленина 19
тел.:(0472) 30-81-14 тел./факс: 30-82-95
Главная
О фабрике
История
Информация
Новости
Контакты
Для акционеров

ПАО "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА"

Новости

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕБЛЕВА ФАБРИКА» (надалі – Товариство) код ЄДРПОУ 22797306, місцезнаходження: вулиця Героїв Небесної Сотні 23, село Свидівок, Черкаський район, Черкаська область, 19622, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – загальні збори) відбудуться 25 квітня 2017 року о 16.00 год., за адресою (місце проведення): Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Свидівок, вул. Героїв Небесної Сотні 23, адмінбудівля Товариства, зал засідань, кабінет № 3.Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства буде проводитись 25 квітня 2017р., з 15.15 год. до 15.45 год., за адресою та місцем проведення загальних зборів Товариства. Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на  загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Під час підготовки до загальних зборів Товариства акціонери можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 25 квітня 2017 року в робочі дні, робочий час за адресою місцезнаходження Товариства: Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Свидівок, вул. Героїв Небесної Сотні 23, адмінбудівля Товариства, кабінет директора № 1. Відповідальна посадова особа – директор Дядюша Олександр Григорович. Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства, надаються акціонеру особисто для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. В день проведення загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо у місці проведення загальних зборів. Адреса власного  веб-сайту, на  якому  розміщена  інформація  з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://mebel-fabrik.com.ua//. Дата складання  переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: на 24.00 год., 19 квітня 2017 року.

Проект порядку денного загальних зборів (перелік питань що виносяться на голосування) з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1.       Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору про виконання повноважень лічильної комісії депозитарною установою ТОВ «ФК

«ДЕЛЬТА». Прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, представники Депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА», на підставі Договору № б/н від 24.02.2017р., про виконання повноважень лічильної комісії на загальних зборах ПАТ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА» «25» квітня 2017р., укладеного з Депозитарною установою ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА».Затвердити умови Договору № б/н від 24.02.2017р., про виконання повноважень лічильної комісії на загальних зборах ПАТ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА» «25» квітня 2017р.Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.  Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою.

 

2.       Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:Бюлетень для голосування засвідчується після його отримання Лічильною комісією (тимчасовою Лічильною комісією), підписом голови Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії  (тимчасової Лічильної комісії) та печаткою.

 

3.       Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:Обрати:

·         Голова зборів – Дядюша Олександр Григорович

·         Секретар зборів – Дядюша Надія Йосипівна

Затвердити регламент роботи:

·         час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

·         час для відповіді на запитання до доповіча – до 5 хвилин;

·         збори вести української мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання – на українській або російській мовах;

·         запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в  письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів. Анонімні запитання не розглядаються. Питання приватного характеру на загальних зборах не розглядаються;

·         у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України «Про акціонерні товариства». 

 

4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення:Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Основними напрямками діяльності Товариства в 2017 році є зменшення збитків від фінансово-господарської діяльності, пошук нових партнерів, розширення ринку реалізації виробляємої продукції  та плідна співпраця з акціонерами Товариства.

 

5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016р.

 

7Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2016 році у розмірі 0,5 тис. грн.,  покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.  Відрахування до резервного фонду не здійснювати. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати.

 

8.Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:На підставі ч.3 ст.70 та ч.1  ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду (схвалення) на укладання Товариством значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких, віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятися Товариством  протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу,  надання послуг Товариством.Розмір граничної вартості для таких значних правочинів, та інших договорів та пов’язаних з ними значних правочинів, становить для кожного з яких сума більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік та не перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень. Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством. Гранична сукупна вартість для вищезазначених та пов’язаних з ними значних правочинів становить 3 000 000,00 (три мільйони) гривень.  Уповноважити з правом передоручення Директора Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного такого значного правочину, повинно відбуватись лише за погодженням Наглядовою радою. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попередня згода (схвалення), вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

 

9.       Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства. Затвердження найменування Товариства.

Проект рішення:Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства у зв’язку зі зміною типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕБЛЕВА ФАБРИКА».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПРАТ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА».

 

10.    Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення

уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕБЛЕВА ФАБРИКА»  у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Статуту у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

 

11.    Затвердження Положення про Загальні збори Товариства.

Проект рішення:Затвердити Положення про Загальні збори Товариства. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Положення про Загальні збори Товариства. 

 

12.    Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Положення про Наглядову раду Товариства. 

 

13.    Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.

Проект рішення:Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Положення про Виконавчий орган Товариства. 

 

14.    Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:Припинити «25» квітня 2017 року повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Наглядової ради ПАТ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА»:

·         Голова Наглядової ради – Дядюша Надія Йосипівна

·         Член Наглядової ради – Журба Тетяна Ільїнішна

·         Член Наглядової ради – Дядюша Григорій Іванович

 

15.    Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:Строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства - 3 роки з моменту обрання на цих загальних зборах «25» квітня 2017 року.

16.    Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:При кумулятивному голосуванні Закон не передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.

17.    Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення

розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:Члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Призначити Директора, уповноваженою особою Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.У разі зміни фінансово-господарського стану Товариства та при виникненні необхідності Наглядовій раді переглядати умови оплати праці членам Наглядової ради та приймати рішення щодо розмірів оплати членів Наглядової ради. У разі необхідності, доручити Директору Товариства ввести в штатний розклад Товариства посади Голови та членів Наглядової ради з окладами, визначеними рішенням Наглядової ради та укласти від імені Товариства, підписати з ними трудові договори.

18.    Припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення:У зв’язку з закінченням терміну дії повноважень припинити повноваження Директора Товариства – Дядюші Олександра Григоровича.

19.    Визначення строку повноважень Директора Товариства.

Проект рішення: Строк дії повноважень Директора Товариства – 3 роки з моменту обрання на цих загальних зборах «25» квітня 2017 року.

20.    Затвердження умов контракту (договору), який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи,  яка

уповноважується  на  підписання  контракту (договору)  з Директором.

Проект рішенняЗатвердити умови контракту (договору)який укладатиметься з Директором Товариства. Призначити голову Наглядової ради , уповноваженою особою Товариства на підписання контракту (договору) з Директором Товариства. Розмір винагороди Директора встановлюється в розмірі оплати праці, відповідно штатного розкладу Товариства.

21.    Обрання Директора Товариства.

Проект рішення: При кумулятивному голосуванні Закон не передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні

 

Наглядова рада ПАТ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА». Телефон для довідок Товариства: (0472) 308114.                                  


Календарь
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30